Basen w parku Szczęśliwickim

Polityka Prywatności

Polityka prywatności
1. Usługodawca jako administrator danych osobowych jest zobowiązany do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, w tym Usługobiorcy. Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest Ad-Interactive Inconnect. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K, z siedzibą w Warszawie (01-493), przy ul. Wrocławska 2A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla M.St.Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000447718 o numerze NIP: 5223002688, REGON:146502837, e-mail: admin@ad-interactive.pl

2. Danymi osobowymi w rozumieniu przepisów prawa są wszelkie informacje, które Użytkownik, Usługobiorca przekazuje Usługodawcy, a które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. takie, na podstawie których może być zidentyfikowana pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności poprzez odniesienie się do ogólnie obowiązujących identyfikatorów lub poprzez odniesienie się do wszelkich elementów specyficznych dla fizycznej, psychologicznej, psychicznej, umysłowej, ekonomicznej lub kulturowej tożsamości takiej osoby („Dane Osobowe”). 
Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.

3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

4. W momencie przekazania przez Użytkownika danych niebędących danymi osobowymi, Usługodawca dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. Usługodawca będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników.

5. Użytkownik Serwisu niniejszym wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Umowie lub pozyskanych w trakcie realizacji Umowy na potrzeby niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. ).

6. Usługodawca przechowuje, przetwarza następujące dane osobowe, których podanie niezbędne jest do zawarcia Umowy:
a. nazwa pod jaką Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą,
b. jego numery NIP i REGON, KRS,
c. nazwa banku i nr rachunku bankowego Usługobiorcy,
d. adres e-mail.

7. Usługodawca może ponadto przetwarzać inne dane osobowe, przekazane na zasadzie dobrowolności, lub w posiadanie których wszedł w związku z wykonaniem Usługi, w celu należytego wykonywania Usług:
a. Imię i nazwisko Zamawiającego,
b. adres zamieszkania,
c. numer PESEL.

8. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Dane będą archiwizowane przez 5 lat w związku z prawem podatkowym (sprawy finansowo-księgowe)

9. Zamawiający ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi.

10. Usuniecie danych nastąpi po uprzednim wysłaniu e-maila ze stosownym żądaniem na adres: admin@basenszczesliwice.pl

11. Uslugodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”.Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

12. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu www.basenszczesliwice.pl
Czynności związane z instalacja plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

13. Usługodawca informuje, iż dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator. Pliki „cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Blip
  • Twitter